Sołectwo Gnojnica Dolna

Gnojnica to miejscowość wiejska leżąca w powiecie ropczycko – sędziszowskim w województwie podkarpackim na Pogórzu Karpackim w południowo-wschodniej części gminy Ropczyce. Krajobraz wsi charakteryzuje mocne urzeźbienie terenu w postaci wzniesień sięgających wysokości 300m n.p.m. oddzielonych od siebie nieckowatymi dolinkami. Przez wieś przepływa rzeka Gnojniczanka. Gnojnica jest wsią składającą się z dwóch sołectw, a mianowicie:
– Gnojnica Dolna;
– Gnojnica Wola.

Powierzchnia wsi Gnojnica wynosi 18,93 km2. Gnojnicę Dolną zamieszkuje 1255 mieszkańców (stan na dzień 20.12.2021). Gnojnica posiada podstawową sieć infrastrukturalną obejmującą sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i elektryczną.

Gospodarka Gnojnica to wieś rolnicza, w której przeważają gospodarstwa kilkuhektarowe o dużym rozdrobnieniu. Gleby przynależą w większości do III-IV klasy bonitacyjnej. Poważnym utrudnieniem w ich rolnym zagospodarowaniu jest urozmaicona rzeźba terenu. W strukturze agrarnej przeważają niewyspecjalizowane gospodarstwa niskotowarowe.

Działalność kulturalno-oświatowa Do najważniejszych placówek pełniących funkcję kulturalno-oświatową w miejscowości zaliczyć należy:
– Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej składający się z przedszkola i szkoły podstawowej,
– Filię Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z bogatym liczącym ponad 6000 woluminów księgozbiorem,
– Wiejski Dom Kultury.

Charakterystyczne jest duże zaangażowanie mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze miejscowości wyrażające się szczególnie aktywną działalnością:
– Rady Sołeckiej
– Koła Gospodyń Wiejskich,
– Ochotniczej Straży Pożarnej,
– Ludowego Klubu Sportowego INTER Gnojnica,